Експертиза на машини и съоръжения, активи – движимо имущество. Оценка на стойността.

Курсът е подходящ за подготовка на автоексперти. Повишаване квалифкацията на съдебни експерти, държавни служители, експерти в банки, застрахователи. Актуализиране и обогатяване информацията на практикуващи оценители. Одит на оценки, приемане и одобряване на оценителски доклади. Оценки на риска и на финансовата ефективност на инвестициите в активи.

Програма:

1. Стандарти на стойността.

2. Стойност на парите във времето.

3. Амортизация и пазарна стойност.

4. Методи за оценка на движимо имущество, машини и съоръжения. 5. Съдържание на оценителския доклад.

Лектор: Соня Йочева - основен преподавател в курсовете за оценители на машини и съоръжения, цели предприятия и финансови институции към Агенцията за приватизация.

Участниците в курса получават методологическо помагало по темите на курса, CD  и Сертификат за завършен курс по експертиза на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността. Сертификатът може да послужи при кандидатстване за съдебен експерт, за работа с банки, застрахователни агенции и други държавни и частни институции.

Цена на курса: 228 лв. С ДДС. Може да се запишете по телефона и да платите в залата, в деня на курса.  Б. сметка BG 58 UNCR76301037213212, UNCRBGSF, Уникредит Булбанк, “Оценки и партньорство” ООД